pátek 17. března 2017

Štěpán Matějka: "Železniční zastávka Praha Výstaviště" - diplomní projekt z letního semestru 2016

Výchozím bodem Štěpánovy práce je hned několik deklarovaných romantismů. „Vstupní brána do části města, kde spěch není na programu dne“. „Zastávka – altán“. „Viadukt – kolonáda“. Dalšími výchozími body, stejně jako u ostatních diplomantů byly analýzy, pochybnosti o správnosti vedení trati a tíha technických problémů.
Při silných obrazech jako altán, či kolonáda je dobře, když z původní reference zbyde ve výsledku jen esence. V tom spočívá úspěch i neúspěch tohoto návrhu. Lapidárně řečeno: autor k železničnímu viaduktu pragmaticky přimkl dvě boční stavby, ve kterých je všechno potřebné: průběžné zastřešení perónů, schodiště, eskalátory … ovšem celé dohromady je to možná o chloupek monumentálnější než by mělo být. Jestliže jsem u Vojtěcha použil pojem „stavba občansky srozumitelná“, u Štěpána přemýšlím o možném opaku. Krátký úsek stavby působí i funguje civilně, je jemný, celek by myslím potřeboval něčím zlomit, posunout. … Mimochodem je zajímavé sledovat vývoj návrhu. Pojďme nepovažovat celý návrh za finále. Je to o detailech, odstínu bílé barvy, míře i zdrženlivosti. Celé je to křehké.
Celkový pohled z prostoru před zastávkou nebezpečně připomíná francouzské postmoderní veřejné stavby z osmdesátých let. V době mého studia jich byly plné časopisy. François Mitterand byl prostě labužník. O mnoho let později jsem opakovaně cestou do Bretaně zastavoval u benzínové stanice připomínající kolumbárium a byl to opravdu zvláštní mix pocitů. Sledujte záběr z nástupiště ... jasně, tahle zastávka je vzrušující a určitě by bylo zajímavé vidět pokračování.
Není tak důležité, že Štěpán byl první, kdo přišel s důležitostí a potenciálem veřejného prostoru pod viaduktem směrem k Bubnům. Důležité pro mě je, že jsem od té doby právě v tomto místě očekával víc, než nám autor nakonec nabídl. My bychom to chtěli. Původní odkazy k Luhačovické kolonádě byly zároveň podmanivé a stejně tak vratké. Je líná atmosféra lázní přenositelná do večerních Holešovic? Možná ano. Potřeboval bych přesvědčit. Uvítal bych víc informací o dopravním řešení a souvisejícím veřejném prostoru. Veřejný prostor vypadá jako slabé místo projektu. Možná jen špatně zdokumentované. Silná pěší spojka mezi Stromovkou/Výstavištěm a budoucím hustě zastavěným územím Bubny je zajímavé a důležité téma. Podíváte-li se na mapu, je to nasnadě. Kam budou chodit obyvatelé Bubnů s kočárky, dětmi, psy, koly, bruslemi? A kudy? No teda! To by mohlo znamenat amnestii nového viaduktu.


AUTORSKÝ TEXT
Holešovické výstaviště, Matějská pouť, akvárium, hokejová hala, Stromovka, aj.  A na kraji železniční zastávka. Zastávka, která je vstupní branou do části města, kde spěch není na programu dne. Proto navrhuji stanici jako další z řady pavilonů, tedy stavby tak typické pro výstaviště nebo parky. Pavilon, která zároveň propojuje Holešovické výstaviště pěší promenádou se sloupořadím s Holešovicemi a budoucí čtvrtí Bubny-Zátory.

Zastávka Praha-Výstaviště je součástí dlouho připravovaného projektu tzv. rychlodráhy na letiště, tedy vlakového spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla., které je v současnosti obsluhováno neefektivní kombinací autobusové dopravy a metra.
Tato dráha bude zhruba kopírovat stávající trasu jednokolejné trati, která dnes vede z Masarykova nádraží do Kladna (býv. Buštěhradská dráha) s tím rozdílem, že bude elektrifikovaná a dvojkolejná. Zastávka Praha-Výstaviště má být na této trase zcela novou stanicí, která bude obsluhovat především Holešovické výstaviště a jeho okolí. Nejasná je zatím podoba nově urbanizovaného území Bubny-Zátory, kterou bude tato trať projíždět.
Celá linie bude součástí sítě příměstské železnice Esko, tedy pražské obdoby německého S-Bahnu. Pro tento typ železnice je typické, že  spojuje velké město s jeho aglomerací, tudíž má  vysokou frekvenci spojů a protože ho používají lidé denně dojíždějící zejména do zaměstnání, měl by umožňovat efektivní přestup jak na jiné vlaky, tak i na jinou městskou dopravu (tramvaje, metro, …).  Velmi zjednodušeně řečeno, je to vlak, který se po příjezdu do města začne chovat jako MHD.
Z tohoto faktu také pramení následující úvahy, jak má vlastně taková železniční stanice vypadat a co má obsahovat. 
Nádraží tak, jak je známe z 19. století (tehdejší chrámy pokroku), byly výjimečné stavby, protože i jízda vlakem byla výjimečným zážitkem. Dnes je jízda vlakem denní rutinou, stereotypem. Koncept příměstské železnice tento fakt jen podtrhuje. Už není potřeba přepážek s pokladnami ani čekáren. Většina cestujících má  dlouhodobé jízdenky, ty ostatní komplexně obslouží automat.  Přirovnávám tento typ zastávek k zastávce metra nebo dokonce tramvaje, které mají mnohdy mnohem vyšší vytíženost, ale zároveň mnohem lapidárnější vybavení.  
Mnohem zajímavější je skutečnost, jakým způsobem může taková stanice  ovlivnit  své okolí. Místo má potenciál se stát lokálním atraktorem, pokud zajistíme základní občanskou vybavenost, která může fungovat nezávisle na zastávce. Kavárny, restaurace, drobné provozovny jako  trafika,  pekařství,  cykloservis  apod. mohou být přínosem nejen pro oblast Výstaviště, ale i pro urbanizovanou sousední část Letné.

Koncept
Železnice je lineární prvek, který  sice může ve městě dělat bariéru, ale také dokáže být velmi dobrým orientačním vodítkem. Využívám jasné geometrie táhlé zatáčky jako signifikantní pěší spojení z Holešovic k Výstavišti a Stromovce. Železniční estakády využívám jako střechy pro chráněnou promenádu se sloupořadím. Taková pražská „down-line“.  Tato „kolonáda“ vrcholí zastávkou-pavilonem u Výstaviště a přechodem přes nové náměstí směrem do Stromovky nebo k Výstavišti. I přes výše zmíněný utilitární charakter zastávek tohoto typu navrhuji tuto stanici jako objekt, který potlačuje samotné nádražní funkce na minimum, ale aktivuje okolí primárně pomocí městských funkcí. Dům, který vytváří nádražní předprostor a stane se aktivním uzlem jinak velmi poklidné části města.
Inspirací mi jsou pavilony, tedy jednoduché stavby typické pro parky i výstaviště. Tím doplňuji řadu již stojících pavilónů a zároveň obyčejné čekání na vlak povznáším na drobný zážitek, kdy z peronu může cestující pozorovat nádražní předprostor nebo budovu průmyslového paláce.

Návrh
Samotná stanice je dvoupatrová, parter slouží především komerčním funkcím, které nejsou specifikovány a půdorys umožňuje flexibilní uspořádání v různých velikostních škálách. Dále je tu centrální hala, resp. spíše průchod (navazující na ul. Schnirchova), který obsahuje veřejné WC a hlavní vertikální přístupy pomocí eskalátorů a výtahů k nástupištím. Zde budou umístěny také hlavní informační tabule a elektronické pokladny. Nenavrhuji žádné čekárny ani jiné vytápěné prostory, nástupiště jsou vybaveny jen dvěma závětrnými místy s lavičkami. Na nástupiště jsou ještě  další tři normální schodiště, které fungují také jako požární únikové cesty.

Technické řešení
Konstrukčně se jedná o dvě nezávislé stavby: o konstrukci mostu s perony a dále samostatné vestavby v parteru, které jsou konstrukčně  oddilatované, aby nepřejímaly vibrace z projíždějících vlaků.
Perony i střecha nástupišť je také z monolitického železobetonu, perony jsou z jedné strany opřené o mostní konstrukci. Délka peronů je standardizována na 200m nástupní hrany. Výška nástupišt je 6,24m nad úrovní parteru.
Konstrukce mostu je  desková spojitá z monolitického  železobetonu o pravidelném rozpětí  podpěr 9,6m. Výjimku tvoří podjezd ulice Dukelských hrdinů, kdy je rozpětí 19,2m. Sloupy jsou čtvercového průřezu o rozměrech 1x1m, v případě stanice 1x1,5m a jsou umístěné na osy kolejí. Spojení s mostem je pomocí ocelových válečkových ložisek, které jsou zakryty osvětlením promenády. Celý most je dělen na dilatační celky po  51m. Monolitická mostní konstrukce je doplněna o prefabrikované podhledy schodovitého tvaru, které opticky zužují celou mostní konstrukci.
Těleso dráhy je doplněno o tzv. kolejové absorbéry, tedy betonové dílce nahrazující protihlukové stěny.

zadání práce je zde
task summary here


další práce stejného zadání jsou zde

more projects with the same semester task

Žádné komentáře:

Okomentovat