čtvrtek 22. prosince 2016

Vojtěch Hasalík: "Bytový dům Plzeňská" - diplomní projekt ze zimního semestru 2015

Není třeba psát úvod. Jedná se o diplomní projekt. Níže si můžete přečíst text autora, oponentní posudek Martina Tycara a můj posudek vedoucího práce. Autorský text
Místo na soutoku ulic Plzeňské a Vrchlického není láska na první pohled. Svou osamělostí připomíná ostrov ve vlnách hluku a emisí. Jeho půvab se mi odhaloval těžko a postupně. Skrze dějinný kontrast viničních usedlostí a ubohých cihláren, stojících bok po boku. Skrze prozatím nevyslovený význam na mapě metropole. Skrze střípky romantiky a všednost zástavby. Všednost?

Navrhuji čtyři šedé bytové domy. Vstupuje se do nich z Plzeňské ulice. Je to blízko na tramvaj. Ze severní strany vypadá čtveřice domů jako jedna dlouhá nevysoká budova. Vine se podél Plzeňské, doplňuje chodník o podloubí, střídavě slunné a stinné. Je jako hrubý závoj, kterým místy prosvítají dvorky a jinde zase jenom nejvyšší patra domů. Domy a dvory jsou od okolí vyvýšeny do úrovně očí. I v přízemí je bydlení. Dokonce i klid. Terénní skok, lemovaný zídkou, je běžným heslem ve stavebním slovníku kopcovité Prahy. Láme hluk a utváří charakter. Dva dvory jsou soukromé, přístupné po schůdcích z podloubí. Třetí, západní, je vydlážděný. Náměstí. Soutěska. Vede tudy cesta do svahu, na Klamovku. Skrze loggie je tušit schodiště. Dům, který stojí na samém cípu pozemku, má sedm pater - o jedno více od ostatních. Chci, aby působil poněkud samozřejmě. Pevně, ne okázale. Trvale. Dospěl jsem k závěru, že na tomto místě, více než jinde, je rozumné pouze vhodně doplňovat, zacelit. Příběh už existuje, stačí dopsat kapitolu.

Urbanisticko architektonický koncept

Navrhuji čtyři severojižně orientované domy. Jeden dům, jedno schodiště, jedna chodba. Rigidní fasáda v dialogu s okolní zástavbou. Různý počet bytů s důrazem na pestrost standardu a sociální mix. Navenek navrhuji strukturu stálou a trvanlivou, uvnitř plastickou. Struktura je na jihu otevřena pobytovými dvory, na severu uzavřena nízkým objektem - nadstřešením podloubí. Hloubka dispozice se promítá do větší kapacity úložného prostoru. Za důležitý prvek návrhu pokládám práci s okny. Jejich tvar a velikost se směrem vzhůru s ubývajícím hlukem z komunikací proměňuje, okna se stávají otevřenějšími. Silueta nejvyššího, západního objektu je v koruně domu odlehčena velkoformátovými trojitě dělenými okny.  Severní, nižší objekt, je v pravidelném rytmu osázen dvoukřídlými okny, která v kombinaci s loggiovými otvory tvoří domu prostou ale výraznou figurativní siluetu. Obchodní parter v podloubí je zvýšený.

Nejhlouběji v dispozici typového bytu je navržena koupelna, komora, kuchyňská linka, zádveří. Chodba slouží jako úsporná komunikace a úložný prostor zároveň. Její kapacita je ovlivněna výškovou polohou bytu v rámci celku. Bytům ve třetím a vyšším nadzemním podlaží připadá loggie směřující do dvora. Okrajová poloha v rámci parcely generuje atypicky řešené dispozice, část z nich tvoří byty vyššího prostorového standardu. Zvláštností domu jsou byty na severní straně domů ve druhém a třetím podlaží. Nízký podlouhlý objekt skýtá obývací pokoje a jednotlivé domy se pomyslně dotýkají v severojižně exponovaných loggiích.

Konstrukčně technické řešení

Čtveřice domů je sjednocena společnými polozapuštěnými podzemními garážemi. Sloupový nosný systém objektů je dimenzován na rozpony odpovídající požadavkům parkovacích stání. Byty jsou děleny akustickými mezibytovými bezpečnostními příčkámi. To umožňuje jejich budoucí proměny a flexiblitu standardu. Instalační šachty jsou orientovány při chodbových stěnách, garantují tak větší volnost při případných úpravách bytů. Plášť domu je omítnut dvojicí druhů šedých omítek. Hrubší omítka je v přízemní části opatřena řemeslným rýhováním. Okenní rámy jsou z hliníku.

_________________________________________________________________________


Oponentní posudek Diplomního projektu Vojtěcha Hasalíka

Bytové domy Plzeňská, Praha

Analýza zadání

K zadání se autor přímo nevyjadřuje, což je škoda, protože úlohou není jen prostá dostavba tradičního obytného území v analogickém standartu, ale cíl je vyšší – ověření potenciálu místa v majetku obce. Vstupují tím do hry i možnosti nekomerční – sociální obecní byty nebo z pohledu urbanistického možnost výraznějšího zkvalitnění veřejného prostoru.

Není zodpovězeno, zda lze na daném místě obhájit sociální bydlení. Návrh definuje program jako “pestrost standartů a sociální mix” - to je koncept, který by zasloužil blíže obhájit, a doložit fungujícími příklady. Sociální - tedy obecní - projekty byly vždy umísťovány na místa méně exponovaná, s dostatkem protoru umožňujícím levnou výstavbu – tedy jednoduché, opakující se hmoty, kce, disposice, s minimen atypických prvků. Složitý pozemek – proluka na Plzeňské je jiný.

Anylýze místa se autor věnuje velmi pozorně. Poznává jeho principy a díky tomu volí velmi dobrý urbanistický koncept.

Koncept urbanistický

Urbanisticky a hmotově je návrh velice dobrý, opravdu místo doplňuje/zaceluje téměř tradičním způsobem.

       Hmotová komposice odvozená z dobového “polobloku” s uliční fasádou a vstupy z Plzeňské a dvorními křídly k ul. Vrchlického.

       Kvalitní severojižní orientace
       Městotvorný prvek náměstí umožňující příčný pohyb územím pro pěší
       Parter se službami
       Dominantnější západní objekt – v uliční ose boulevardu Plzeňská
       Dostavba malého bloku při východním okraji

Snad jen prvek loubí nijak nezlepšuje parter ulice Plzeňská a spíše posiluje její negativní podobu coby dopravního koridoru.

Hodnocení Urbanismu A-

Koncept architektonický

Autor volí princip kontrastu mezi “pestrým” vnitřkem a rigidní fasádou. Což já doplňuji též o kontrast mezi bohatě členěnými hmotami a fasádou. Je to v tomto případě dobře?

Esteticky kvalitní leč strohá, unifikovaná fasáda, která jako tapeta pokryla všechny plochy, posunula tradiční hmotovou komposici “několika městských domů” k výrazu jednolitého “komplexu”. Nejsem si jist zda je místo pro tento koncept vhodné.

Unifikace výrazu, nerozlišujícího ulici, dvůr, náměstí nebo komposiční osovou dominantu, všechna tato místa oslabuje na úkor dominance vlastní stavby – srostlého komplexu. Dvůr se mění v záliv, veřejné náměstí v plochu uvnitř areálu, dominanta boulevardu pouze v o patro vyšší okraj komplexu. Rozlišení veřejného a soukromého, ulice a dvora, považuji u bydlení za kvalitu. Unifikace výrazu toto rozlišení potírá.

Autorovi by se nelíbila snaha budoucích obyvatel pohledově odclonit balkony mající v projektu podobu “společné pavlače” nebo potřeba vymezit alespoň náznakem předzahrádky bytů v přízemí.

Naproti tomu velmi oceňuji estetickou kvalitu fasád v kontextu místa. Subtilní cizelace plochy, použití dvou typů textury (sokl a tělo) a proporce a rozmístění oken je citlivé a opravdu komunikuje s okolní architekturou.

Hodnocení B -

Disposice

Disposiční řešení nabízí nejvíc otázek.


Dva středové domy obsahují byty nižšího standartu. Je to mix bytů malometrážních a větších, 1kk až 4kk, s 8m! hlubokou disposicí. Například 8 bytů na podlaží s 30metrovou chodbou a jediným jádrem. Část bytů je jednostranně orientována. Tento standart je tedy sociální.

Naopak oba menší – krajní – domy standartem odpovídají klasickému nájemnímu domu a vzhledem ke složitému tvaru a míře atypičnosti sociální rozhodně nejsou. Otázka zní zda je tato koexistence správná.

Vlastní koncept bytů je na řadě míst poplatný silnému hmotovému řešení a tvaru pozemku a disposice se musí přizpůsobit. Přesto kuchyňský kout umístěný až 8m od fasády , nebo minimální či žádné vstupní předsíně jsou místa, která znovu vrací otázku zda by nebylo lepší tento koncept řešit standartními domy s více jádry, s dvoustranně orientovanými byty, se standartní hloubkou disposic.

Zdá se, že vstupy do domů nejsou bezbariérové! Je-li tomu tak, je to hrubá chyba. (snad se mýlím)

Řešení garáží je nehospodárné až nepromyšlené, zvláště 1pp., kde autor zbytečně obětoval parkovací místa ve prospěch vyššího komerčního parteru. Použití dvou autovýtahů místo rampy bych v takto rozsáhlém suterénu rovnou zakázal. Při vědomí, že se jedná o obecní investici, tak náročnou na úsporu nákladů je podzemní stavba v rozsahu celého pozemku (!) s velkou plochou komunikací a střešních zahrad navržena s udivující lehkostí.

Hodnocení C -

Závěr

Návrh Vojtěcha Hasalíka není černobílý. Má své silné a slabé stránky. Z tématu a zadání se dalo vytěžit víc. Je škoda, že elegantnímu urbanistickému a hmotovému řešení neodpovídá stejně kvalitní řešení disposiční a provozní. Proč témata zelených dvorů/zahrad, pavlačí, témata náměstí se schodišti nemají stejně dobrý detail jako fasáda? Byl využit potenciál osové dominanty Plzeňské či nového náměstí?

Velkou pochybnost mám u zvoleného sociálního rozměru úlohy v porovnání s charakterem stavby a odhadem jejích nákladů.

Úloha je to bezpochyby těžká, možná nejtěžší a zadání jí ještě více ztížilo nabídkou sociálního rozměru a obecní investice. Těžko se proto kdo postaví za nějakou universální a jasnou pravdu. Výše uvedené je tedy můj pohled. Věřím, že Vojtěch tuto mou oponenturu využije ve svůj budoucí propěch, protože je určena především jemu.

Diplomní projekt hodnotím v rozsahu B - až C

V Praze dne 5.2.2016

ing. Arch. Martin Tycar

_________________________________________________________________________


POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE
Název práce: Bytový dům/domy Plzeňská
Vedoucí práce: Ing.arch.Michal Kuzemenský
Diplomant: Bc. Vojtěch Hasalík

Vojtěch Hasalík zpracovával zadání, které je podrobně popsáno v „Zadání diplomové práce“.
Zkráceně: parcela sevřená dvěma frekventovanými ulicemi, ovlivněna nejednoduchým kontextem, ne-ideální orientací ke světovým stranám, svojí štíhlostí nejednoznačná k automatickému navržení bloku a zatížená zbytkem původní zástavby s ambicí blok vytvořit.

Ještě než začnu cokoliv hodnotit, musím napsat jednu premisu hodnocení této konkrétní práce. Vojtěch je jeden z nejtalentovanějších studentů, který v našem atelieru zpracoval tři projekty. Ze zkušenosti pedagoga i ze zkušenosti vlastní, znám cosi jako syndrom zatíženosti diplomem. Student má pocit, že musí ukázat v jednom momentě na jednom projektu opravdu všechno, co umí. Logicky je to přetažené. Vím, že to není a nemůže být součástí hodnocení, ale protože jsem to já, kdo zná diplomantovy schopnosti, náturu i průběh práce na diplomu, jsem kompetentní to napsat.
Projekt JE přetažený a nabízí na některý místech protichůdná řešení, kde kvalita jednoho popírá kvalitu druhého. To je konstatování.

Urbanisticky Vojta navrhl hřebenovité řešení s kontinuální uliční severní fasádou, která má chránit dvory obracející se na jih. Toto řešení posléze popřel perforací severní fasády právě v místě dvorů – z důvodů odlehčení severní fasády a vzdušnosti ulice Plzeňské.  Deklarované soukromí dvorů je knokautováno i schodišti na ulici Plzeňskou. Proč? Protože to šlo a tak to tam přibylo. Síla jednoho je rušena silou druhého. Opakovaně.

Prostorové schéma původně korespondovalo s modulárností stavby, respektive s flexibilními jednotkami podél dlouhých chodeb. To je velmi zajímavý výchozí bod a jeho vyřešení by stačilo. Je třeba kvalitně dokladovat byty, resp rostoucí buňky a dokladovat kvalitu chodby. Proti chodbám existuje oprávněná skepse – tu bylo nutné rozptýlit. S návrhem rostoucích resp. flexibilních buněk se Vojta vypořádal uspokojivě, i když se domnívám, že její jednoznačnost se v průběhu práce vytratila nánosem dalších ambicí. Lapidárnost skladebného systému znejistil již řečenou perforací severního křídla a ostatním půdorysným dekorem. Znejistění přichází i z rigidnosti, se kterým je skladebný systém užíván. Místo aby ho diplomant naučil býti ohebným, měkkým či flexibilním v půdoryse parcely, ho nechá bourat systémem rastr do rastru do stávajících objektů a konec konců i do tvaru parcely. Člověku se nabízí myšlenka, zdali není rastr spíš na obtíž než ku pomoci. Vím, zvenčí to nebude vidět. Staromódně ovšem tvrdím, že má-li nějaký objekt vnitřní řád, uživatel jej chtě nechtě pocítí. Řád, logika a organizovanost prostoru má velký smysl. A není to estetika.

Druhý bod, chodba. Chodba zůstala chodbou. Autor nás nepřesvědčuje proč je skvělá, proč je dobrým řešením. Obecně myslím, že soudobé typologické hybridy jádrového a chodbového systému, kdy se na patro, resp. jádro dostává 6 až 8 bytů je dobrá cesta, ale musí být doplněna dalšími architektonickými prostředky. Zejména přirozeným osvětlením, častokrát se používá zenitální s malým atriem a podobně. Prostě je to téma.

V detailu fasády Vojtěch ukazuje svoji jemnost a mistrovství vidění detailu. Jemné členění hiearchizuje objekt hrubostí omítky, způsob osazení okna a podobně. Opravdu by to fungovalo. Tuto jemnost považuji za soudobou náhradu zpupnosti. Považuji jí za potvrzení teze, že město nemůže tvořit soubor ikon. To je orchestr, ze kterého nám zalehnou uši. Samé první housle nebo fotbalové družstvo složené pouze z excelentních útočníků. To nelze. Ovšem i zde se v diplomní práci dočkáme druhé protikladné odpovědi. Vojtěch navrhl celkový tvar domu tak dynamický, tak dominantní a košatý, že se obávám, že zmíněných jemností není kdy a kde si všimnout.

Posuzuji práci svého budoucího kolegy. Mám úctu k jeho schopnostem. Znám a vidím i jeho slabost. Ukázat všechno. Mám poslední možnost mu říci, že méně je více. Navrhuji mu C a zároveň nepochybuji o způsobilosti Vojtěcha Hasalíka absolvovat a vykonávat povolání, pro které studoval. Odhaduji, že je tím typem studenta, který si musí funkčnost a krásu zklidnění ověřit praxí.

V Praze dne 5.2.2016
Michal Kuzemenský

_________________________________________________________________________


Summary of the semester task:

Working thesis: The Czech Post Office Building is in a precarious condition. The building can be reconstructed, but one of the choices at stake is its sale and relocation of the Customs Office to other locality. The plot resulting from its hypothetical demolition is unique in more than one way. The ´City of Prague´ wants to verify in advance the possibility of public investment in the new land use and construction of an apartment house (or houses) on site of actual Customs Office and the adjacent plots. 
The plot is situated in a problematic area: the valley of Plzeňská Street (Praha, CZ), city blocks, incomplete blocks, the industrial leftovers, newly built apartment buildings, two nearby hills with luxury residential buildings. The locality is not regarded an ideal address, but the change is probable. Which are the competences t influent its further development? What is due to be determined? The plot is to be understood as a place for a house that can significantly impact its surroundings.
Themes: urban block and its deconstruction, potential of the site, housing in a precarious locality (traffic load, insolation …), accessible housing, building´s potential to initiate new qualities of a place, “entrance” to the city, design of the adjacent public space, design of the street level zone of the house, private space, adequate standard of housing, housing section, apartment.
Similarly to previous semesters the emphasis will be put on the shift from the scale of the entire urban block to the details of the apartment house. Further the emphasis will be placed on verification of living comfort and search for the adequate standard. Students will need to declare the inner spatial distribution of the apartment, a scenario of living in it. We will deal with housing standards, depths of its layout, illumination, insulation, views, exterior parts of apartments, shared spaces of the house. The work includes the insight into the issues of affordable housing. European-wide comparative study was elaborated in pre-diploma seminars. It will be discussed and available for study. An equivalent Czech law on housing does not exist yet but is in preparation. STANDARD / AFFORDABLE / SOCIAL.
The task is to verify the capacity of the plot. Justification of the proposal in a wider context. Different housing standards are expected to arise within the whole housing complex considering its locality and attributes of the plot. Percentage preview of apartment standards is a part of the task, including justification and argumentation of the proposal. Street level solution of the entire plot. Articulation of what is private and public. Public program of the street level is required. Working balance sheet of the economy of the proposal will be an obvious part of the task. Intentionally, no special regulation is specified.
more projects with the same semester task

další práce stejného zadání jsou zdeŽádné komentáře:

Okomentovat