středa 16. října 2013

odevzdávka Ondřej Hart - zimní semestr 2012 - bydlení pro seniory

Dvousemestrální bakalářská práce. První semestr studie. Následující semestr projekt. Hodnocení a oponentský posudek je za videem na konci příspěvku. Povšimněte si práce s terénem a půdorysem prvního patra, respektive především umístění klubu seniorů do terénního zlomu a jeho předprostoru. Krása ...AUTORSKÝ TEXT
Podvinní - na jednu stranu člověk cítí jistou neurčitost, zbytkovost, která oblast dlouhá léta utvářela a na druhou stranu vlastně nenalézá mnoho, čím by nastalou situaci chtěl měnit. V místě, kde park přechází ve stromořadí kolem říčky Rokytky navrhuji dům. Dům, který si zakládá na jednoduchosti a přehlednosti, který nechce na sebe upozornit a snaží se nevyrušit to, co se děje okolo.

Podvinní je ostrov, oáza téměř nedotčeného, která zbyla uprostřed města. Před blokovou výstavbou postupující od Palmovky jej ochránil vysoký val železnice, a uvrhl jej tak do izolace. Vzniklo tak zákoutí, které odolalo i pozdější výstavbě kolem Sokolovské ulice a místo si tak po dlouhá léta uchovalo téměř původní neměstský charakter.
Stýkají s tu tři výrazné fenomény:
Prvním je park, jenž má sice poměrně přesně určené vlastní hranice, ale volně k němu náleží i širší oblast obou břehů Rokytky. Vzniká tak jemný kontrast rigidně navrženého vůči nijak neplánovanému, kterým je celá oblast prodchnuta.
Druhým je necelé desetiletí starý soubor bytových domů. Celek zůstal nedokončený – dům který jej měl uzavírat směrem od parku nebyl nikdy postaven.
Třetí je říčka Rokytka, která svou linií oba výše zmíněné spojuje a jednotí. I když je v Podvinní Rokyka narovnána a spoutána regulací, díky vzrostlému stromořadí na obou březích si zachovává uklidňující přírodní atmosféru. Důležitá je i rozdílnost obou břehů.
Od začátku pro mne byl důležitý vztah parku a říčky. Tvrdím, že jejich vazba nemá být porušena ale naopak by se měla posílit. Svůj dům tudíž neumisťuji do úzkého travnatého místa podél Rokytky, ale dál od břehu. Tam, kde se všechny tři výše zmíněné fenomény setkávají. Tvořím tak bránu, která propojuje park a travnatý pravý břeh. Přestože můj dům se stávajícími bytovými domy nijak nesouvisí, vycházím z jejich urbanismu. Svým návrhem, který je situován přibližně na místo plánovaného, leč nepostaveného domu, ukončuji celý soubor a konkretizuji tak jasnou hranici s parkem. Zpevněním obvodu směřuji orientaci komplexu směrem k řece. Můj návrh se inspiruje stávajícími bytovkami, avšak nijak dogmaticky.
Náplní mého domu je bydlení pro důchodce, klub důchodců a stacionář. Ovšem důchodci jsou rozmanitá skupina lidí různého věku, fyzických i duševních schopností. Řešení sisyfovského úkolu „zavděčit se všem“ vidím v jednoduchosti. Můj návrh se nechce přetvářet, hrát si na něco, čím není. Vychází z obyčejného bytového domu. Neplýtvá prostorem a snaží se být co nejkompaktnější. Zdravého člověka krátké docházkové vzdálenosti potěší, pro invalidu jsou nutností. Komornost a semknutost vytváří pocit domova mnohem lépe, než přebujelé společné prostory. Doprostřed každého patra umisťuji obytnou kuchyň a obývací pokoj. Patro se tak stává samostatnějším a nezávislejším celkem. Ctím právo každého na soukromí. Můj návrh nechce nutit k socializaci, chce k ní dát příležitost. Jako hlavní společný prostor domu chápu klub důchodců a navazující dvůr.

Dům sestává ze dvou křídel nasměrovaných pod úhlem k sobě. Z jedné strany tvoří pevnou frontu směrem k parku a z druhé strany již zmíněný soukromý dvůr, který je zaříznutý do mírného svahu. Jižní křídlo, blíž řece, je třípodlažní, v jeho patrech se nachází mírnější forma péče – domov s pečovatelskou službou. Parter zaujímá klub důchodců, kavárna (přístupná veřejnosti a na zbytku domu nezávislá) a volné prostory bez zvláštního určení. Tyto prostory se dají propojit s klubem, tak otevřít ven do parku. Může je využívat klub, dají se i pronajmout. Severní část má čtyři patra, přičemž spodní je částečně zapuštěné v zemi. V patrech najdeme tvrdší formu péče – domov důchodců, v přízemí se nachází vstup, administrativa a zázemí. Na parter navazují ještě prostory denního stacionáře. Ty jsou ze stran schovány v zemi, pouze směrem na jih je stacionář otevřen směrem do dvora. Dvůr tak dostává jasné kontury a směřování. Umístěním stacionáře získává „záda“ a otevírá se směrem k Rokytce. Svou jasnou artikulací tak stojí v kontrastu k parku a navazuje na řeku.
POSUDEK BAKALÁŘSKÉHO PROJEKTU
autor projektu: Ondřej Hart
vedoucí projektu: Michal Kuzemenský

Všichni studenti našeho ateliéru daný semestr navrhovali stejné téma. Domov pro seniory. Tedy konkrétně kombinaci Domov s pečovatelskou službou, domov seniorů a denní stacionář. K domu mohli případně přiřadit další prostory, resp. fuknce, které domovu synergicky pomohou. Úloha byla vlastně i malým urbanismem protože dostali zadanou rozlehlou, ale komplikovanou parcelu, kde umístění domu mělo zásadní vliv na řešení, resp bylo jeho součástí.
Ondřej měl od první prezentace konceptu studie poměrně přesnou vizi. Kompaktní dům, nijak roztahaný, spořivý, účelný. Dva do sebe nabourané kvádry, pootočené půdorysně o několik stupňů. Centrum půdorysů je v místě střetu kvádrů. Považuji to za skvělé rozhodnutí, ale zároveň za velmi těžké. Jak ze své podstaty neambiciózní dům udělat zajímavým, vrstevnatým? Jak najít čep, na kterém to otočím a s překvapením zjistím, jak zajímavě to lze udělat a nehýřit „nápady“. Ondřej si to udělal těžké a postupně si to ještě více dobrovolně komplikoval, když vědomě škrtal laciné triky a hledal jádro domu. Nakonec se víceméně podařilo. Je možné si prohlédnout obě realistická vyobrazení domu. Uvěřitelné. V jednoduchosti je krása a tedy plášť domu je odrazem racionality prostorového řešení. Za studii jsme dali Ondřejovi A a čekali jsme jemný posun v projektu. Vysvětlím proč. Zvolené koncepci něco málo chybí. Jistá hmatatelnost, zvláštnost, kterou nelze nakreslit ve studii … která se prostě musí dokázat stavbou. Čekal jsem tedy některá rozhodnutí v projektu, která tuto jemnost potvrdí. Dům po studii v našich očích čekal na potvrzení svojí kvality. Tak, jako se lze u jiných projektů bát, že je lze v projektu zkazit, tento patří mezi ty, které je nutné projektem a realizací dodělat. Ukázat či objevit jejich kvalitu.

Nenapovídali jsme. Možná je to chyba, možná ne. Ondra je nadaný student a v našem atelieru věříme v hledání. Má mnohem větší smysl, než explicitní rady. Tedy výsledkem je známka B. Vím, že bude pro Ondřeje zklamáním, ale jinak to nejde. Architektonické dílo má tři fáze, v nichž se kreativně tvoří. Studii, projekt a realizaci. V každé fázi jde o jiný druh kompetence architekta, jiný druh kreativity, ale ve všech třech fázích se excelentní stavby posouvají nahoru. Vím, že moje tvrzení je lehko napadnutelné, developer by mě za moje tvrzení nenáviděl, ale od toho máme dějiny. Existují krajní mantinely, ať už to byl Hundertwasser nebo Gaudí, kde byla extrémně důležitou složkou návrhu sama realizace. Jacques Herzog či Jean Nouvel, u nichž má extrémní důležitost projekt.

Je potřeba napsat, že Ondřejův projekt je kvalitně a precizně zpracovaný a že mu Ondřej věnoval náležitý čas. Jinak to u nás nejde. Nepíšu to jako náplast. Píšu to s úctou. Zároveň ale bylo potřeba říct, že někdy koncept a studie nebývá hlavní kreativní část procesu, který zásadně určuje kvalitu architektury.


Michal Kuzemenský

v Praze dne 26.června 2013

_______________________________________________________________________________


Oponentní posudek bakalářské práce Ondřeje Harta:
Projekt bydlení pro seniory v Podvinní

Oponentní posudek projektu Ondřeje Harta jsem zpracoval na podkladě osobní prezentace projektu a portfolií bakalářské práce.
Ondřej hledal formu bydlení pro seniory. Dům orientuje podél hranice parku a dělí ho na dvě protínající se obdélné hmoty. V jejich průniku jsou umístěny společné prostory.  Záměrně volí kompaktní tvar a vychází z bytového domu. Neplýtvá veřejným prostorem a důležité jsou pro něj krátké docházkové vzdálenosti. Komornost a semknutost vnímá jako vlastnosti, které pocit domácího prostředí vytvoří mnohem lépe než přebujelé společenské prostory. Každé podlaží obohacuje společnou obytnou kuchyní a obývacím pokojem. Patro se tak stává samostatnějším celkem, kde mohou vznikat sousedské vazby. Obyvatele nenutí ke kontaktu a socializaci, nechává mu možnost volby.
Základní úvaha o domě je mi velmi sympatická. V samotném provedení vnímám nedostatky. Obytné části domu jsou přístupné chodbami bez přirozeného osvětlení a větrání. V severní části obyvatel vstupuje do tmavé chodby, která končí únikovým východem. Ondřej se snaží chodbu oživit vertikálními otvory. To se ale nedaří, chybí prvek horního osvětlení. Princip otvorů jde také proti prvotní úvaze o samostatném životě jednotlivých pater. Propojení bez prvku světla vnímám jako zcela zbytečné a nic nepřinášející. V jižní části je chodba členěná nikami přede dveřmi jednotlivých bytů a končí oknem s výhledem na Rokytku. Zde hodnotím snahu o oživení a osvětlení chodby, i když mohlo být důslednější. Za nejlepší moment v interiéru považuji prostory orientované do soukromého dvorku v přízemí.
Hmotové řešení vychází z průniku dvou k sobě pootočených kvádrů posazených na hraně parku. Tento princip ale není dotažen do důsledku. Rozhraní hmot není čitelné. Drobná pergola na střeše tento princip dále znejasňuje. Princip jednoduchých fasád s velkými francouzskými okny a horizontálními římsami hledal Ondřej poměrně dlouho. Jak sám říkal, inspiroval se předválečnou architekturou. K tomuto mi nesedí zastřešení vstupu, které působí, že vzniklo dodatečně jako nouzové řešení. Kladně naopak hodnotím venkovní prostory, ať už před vstupem, tak již zmíněný venkovní dvorek.
V konstrukční části projektu jsem kromě několika formálních grafických chyb nenašel žádné nedostatky. Jediná má pochybnost se týká detailu kotvení zábradlí u venkovního okna.
K projektu Ondřeje Harta jsem si musel najít cestu. Přiznám se, že více než dům samotný mě přesvědčil jeho text ke studii. Přes nedostatky popsané výše si cením kompaktnosti a jednoduchosti návrhu. Ondřejovi Hartovi navrhuji hodnocení B+.


V Praze, dne 22.6.2013

Ing.Arch.MgA.Jiří BízaŽádné komentáře:

Okomentovat