úterý 14. února 2017

Zadání letní semestr 2017

PORODNÍ DŮM LETNÁ
I letní semestry mají v našem atelieru zákonitosti. Zkoumáme v něm veřejné stavby. Zajímají nás ty, u kterých probíhá transformace nebo jejich nové pochopení. Hranice mezi institucí a alternativou. Kde začíná instituce? Kdo je odborník? Kdo je občan? Jaká jsou jeho práva zvolit si vlastní cestu? Co určuje charakter veřejných staveb? Probíhají změnou?

Tam kde probíhají změny, je ideální rozhraní pro hledání. Téma je nezbytně akademické. Vědomě přesahujeme kompetenci architekta. Student neplní pouze roli řešitele úlohy, ale zastupuje i roli zadavatele, tvůrce norem, občana.

Asi poprvé zadáváme instituci, jejíž existence je diskutabilní. Mimo jiné právě proto, že institucí záměrně není. Nemyslím, že bychom na konci semestru věděli odpověď, ale jako obvykle se o tématu dozvíme maximum a už se na něj nikdy nebudeme dívat nezúčastněně.

Některé z otázek semestru:
·        Je konstrukt „porodního domu“ nezodpovědným šarlatánstvím?
·        Je logickou reakcí na institucionalizaci porodu?
·        Co se vlastně skrývá pod ustáleným pojmem „porodní dům“?
·        Je možné bez korekce přijmout koncept „porodního domu“?
·        Je potřeba posouvat jeho současnou typologii směrem k „malé porodnici“?
·        Jaký je předpoklad vývoje tohoto typologického druhu?
·        Čím je potřeba ho doplnit?
·        Kde je rozhraní mezi malou porodnicí a porodním domem?
·        Jak má vypadat dům, kde se rodí děti?

Startovním podkladem pro práci budou předdiplomní semináře, zpracované diplomanty minulý semestr. Začneme diskutovat rešerši zahraničních příkladů, typologická doporučení, legislativní rámec, platné předpisy a pozveme si hosty na konzultace. Budeme řešit téma porodní dům vs. porodnice a upravovat stavební program. Po dalších čtrnácti dnech pojedeme na tradiční soustředění.

Byla zvolena velmi specifická parcela. Hlavním úkolem je navrhnout na ní skvělý dům.


Představení zadání a výběr studentů bude probíhat ve čtvrtek 16.2. 2017 ve 14:00 v místnosti 644.
Práce je vypsána jako:  ATOS, ATVS, ATV, ATZBP, ATSS, DP

Studenti si vezmou portfolio prací v digitální podobě (max 20MB) - osobní účast nutná.
Po prezentaci proběhne výběr studentů do atelieru - výsledek bude druhý den rozeslán mailem.

čtvrtek 9. února 2017

LS2017

Z důvodů mojí chřipky se trochu zdrželo vyvěšení zadání letního semestru. Téma semestru bude poměrně komorní: „Místo kde se rodí děti“. Všechno ostatní se dozvíte začátkem příštího týdne.

čtvrtek 12. ledna 2017

Pozvánka na závěrečné kritiky - zimní semestr 2016/2017

Letošní semestr je zakončením neplánovaného tříletého triptychu, který se věnoval městskému bloku. Společně jsme přicházeli na jeho výhody i limity. Zabývali se jeho konstrukci i dekonstrukcí. Triptych neplánovaný, protože v první úloze „Na Zatlance“ se svojí výlučností, resp. kvalitním kontextem zabýval především bydlením vyššího standardu. Pracovně jsme semestr nazvali LUXUS/KOMFORT/STANDARD. Zjistili jsme, že neumíme luxusní bydlení. Většinou jen zvětšujeme metry čtvereční víceméně typizovaných dispozic. Následující semestr „Na Plzeňské“ jsme záměrně zadali skoro pravý opak. Bydlení na parcele komplikované fyzicky i sociálně. Semestr byl pracovně nazván STANDARDNÍ/DOSTUPNÉ/SOCIÁLNÍ. 
Bydlení a s ním spojená typologie, estetika, ekonomika, způsob distribuce není universální … i když ho tak studenti kupodivu aplikují. Drahá a levná auta rozliší každý. Domyslí si i souvislosti. Umí si představit společenský kontext. V bydlení to kupodivu samozřejmé není. Pro třetí, tedy letošní zadání jsme zvolili místo, které čeká velká změna kontextu. Tedy úkol tentokrát není tak jasně nalinkován. Je třeba aplikovat zjištění z obou předchozích semestrů. Aby byl mix ještě důslednější, přibyla možnost k bydlení přidávat další funkce a v neposlední řadě zkoumat možnosti rozlehlého dvora.  Jak se to podařilo, uvidíme na závěrečných kritikách.

Závěrečné kritiky jsou veřejné. To znamená: zveme Vás. Lepší je přijít ráno. Jednak je moudřejší večera, ale hlavně nepřijdete o prvních dvacet minut detektivky, jejíž motivy budeme celý den rozplétat. Na prezentace zveme externí kritiky. Celým triptychem nás provázel Marek Chalupa (Chalupa architekti), logicky jsme ho pozvali i na třetí část. Druhým kritikem je Štefan Polakovič ze slovenského atelieru GutGut. Každý ze studentů má na svojí prezentaci zhruba deset minut a dalších dvacet je diskuse. Pokud je společný rozhovor zajímavý či dotkne-li se obecnějších témat, běží i déle. A teď to důležité. Chceme si to užít. Vypnout mobilní telefony, udělat si pohodlí, soustředit se. Než pořádně, je lepší raději nedělat nic. Povede se to? Uvidíme.


sobota 7. ledna 2017

Nedělní příloha bydlení - dostupné a sociální

Dva budoucí diplomanti, nyní již praktikující architekti dostali za úkol zpracovat na jaře 2015, před zadáním úlohy „bytové domy Plzeňská“ diplomní seminář „dostupné bydlení“. Autory jsou Katka Gloserová a Vojtěch Hasalík. Práce měla sloužit jako stručný vstup či vhled do problematiky, o které jsme před dvěma lety věděli méně. Práce měla sloužit k interní potřebě studentů. Nakonec má práce 69 stran s vysvětlením kontextu, četnými grafy a komparací evropských států. Mít bytovou politiku je samozřejmá povinnost. Je občanským, tedy i volebním tématem stejně tak jako kupříkladu daňová politika či ekologie. Je sobota, v neděli si můžete přečíst. Vpravo dole je full screen. Sobotní křížovku tentokrát nepřikládám. Nebo jo?

pátek 6. ledna 2017

Filip Šefl: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

To musela být bolest kazit si úžasnou palácovou figuru soudobými půdorysy. A byla. Kaskádu průchozích síní kolem expresivního dvora prostě udělat nelze a dlouhé chodby podél fasád, ze kterých by se vstupovalo do jednotlivých mnišských kobek Filip vyzkoušel … a nakonec ponechal její romantickou stopu jen na kousku severní fasády – tam kde je tato manýra částečně obhajitelná rozumem – je to na sever a jde odtamtud hluk … a stejně bych raději příčně provětrávaný byt a jako autor bych měl obavy z koncentrace bytů nižší kvality v jednom místě komplexu. Jako diváka by mne velmi zajímala vizualita měkce tvarované chodby.
Popořádku. Od začátku byl Filipovým tématem kontrast světa venku (rozumějme na ulici) a uvnitř (nádvoří a dvůr). Byty můžeme v této logice chápat jako rozhraní těchto dvou světů. Navržené to je, ovšem téma zůstalo divákovi projektu skoro utajeno. Slušelo by se fakticky zdokumentovat charakter veřejného nádvoří i kontrast se soukromým dvorem. Ještě více nám divákům chybí řezy k ověření tvaru a velikosti obou dvorů. I jejich atmosféra nás samozřejmě zajímá. Filip na nás zapomněl a dům tím zploštil na ohromující pohled lodě plující údolím. Překrásného tvaru, nutno dodat a stejně krásných půdorysů. K prezentaci útrob domu si autor zvolil dekadentní perspektivu bytu spojujícího nádvoří a dvůr. Ne, nechápu dům podle autorovy deklarace jako pestrý a přirozený. Nemám důkaz. Je to podmanivý a nebezpečný experiment. Nebezpečný tím spíše, experimentuji-li s faktorem dostupného, neřku-li sociálního bydlení. Myslím, že se podařilo velmi dobře navrhnout městský palác, ovšem pohybujeme se na hranici korektnosti. Kupříkladu porotu Olověného Dušana dům upoutal. Jak by ne. Upoutat sice není jednoduché, ale ještě těžší je dokladovat pohodlí a bezpečnost tam, kde jste si jako autor jistý.

Filip znovu položil otázku. Ne jednu. Více otázek a extra zajímavých. Abychom uměli odpovídat, museli bychom v rukou držet plastičtější výpověď. Napsal jsem znovu otevřel. Ta otázka je stále stejná: jak stavět ve městě? Nevyhovuje mi strach z velikosti a monumentality. Představte si města, která by od počátku svého vývoje byla vedená tímto sklíčeným strachem. Kam by zmizely třeba barokní paláce? I z té invalidovny by se nepostavila ani ta jedna devítina. O bytí či nebytí odvážného projektu již nerozhoduje panovník. Ovšemže se Filip svým projektem dotkl tématu demokracie. 

čtvrtek 5. ledna 2017

Aleš Rezler: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015


Alešův dům je potřeba hledat, chcete-li. Není totiž potřeba pochopit všechny inspirační zdroje, které autor později záměrně skryl na pouhou esenci. Chodec si však na druhý pohled může všimnout pečlivě tvarované římsy, která bude u tohoto domu určovat i siluetu ze vzdálenějších pohledů a z okolních kopců. Stejně tak z industriální reference zbyl jen klasicistní řád rozbitý nepravidelností a tvarem tak, že jej také nelze chápat tak jednoznačně, jak by si případný kritik – škatulkář přál. Na tohle naštěstí škatulka chybí. Jemnost je to slovo, které paradoxně spojuje Alešův razantní dům. Jemná práce se zdroji. Povšimněte skoro manifestačně pevného parteru domu. I posílení víceméně náletové zeleně ve špičce parcely není bezradná náhoda, ale tvrdohlavý záměr. Odhaduji, že to nebyl jednoduchý semestr, ale zároveň tuším, že jemná zamyšlená práce Aleše baví. Jak rychle dům pod rukama s každým detailem kompletně mění výraz. To kouzlo, které má architekt v rukou, nepohybuje-li se v kruhu časopisových referencí. Otevře se obrovská škála zdrojů, všechno se zdá být možné, a přesto se autorovi podařilo udržet dům v poloze, kdy jeho dům musí chodec hledat … chcete-li.
Alešův první větší projekt. Byl ve druháku. Projděte si půdorysy, skladbu bytů a autorský text. 

pátek 23. prosince 2016

Tereza Šipková: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

A nenechala si tu bránu vymluvit a nenechala. Za žádnou cenu. A proto jsou studenti z druháku skvělí. Je to jejich první velký projekt, ale ničeho se nebojí. Občas dělají nesmysly, ale do atelieru přinesou odvahu. V půdorysech jsou systémové chyby, ale stejně tak kouzelná místa, na která by při rutinním přístupu zkušenější Terka třeba nepřišla. První práce druháků mají své charisma … a nebo to prostě vůbec nezvládnou. Terka se s tím porvala. Výsledek mi vyhovuje. Dům má systém, který lze uchopit a vylepšit. Víc není třeba. Stačí to vědět. Produktem našeho atelieru nejsou projekty, ale lidé, kterým se otevře hlava. 

čtvrtek 22. prosince 2016

středa 21. prosince 2016

Dominika Galandová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Nabízím polemiku. Tématem semestru bylo dostupné bydlení. Co to přesně v české legislativě bude znamenat a především jak bude praxe prováděna se postupně brzy dozvíme. Navrhnu-li takhle velký komplex, který je skutečně homogenní, co se týče standardu bydlení, tvrdím – není to bezpečné. Myslím, že smyslem je navrhovat struktury heterogenní, obsahující různý standard, kde nůžky různosti by v Čechách (empiricky odhaduji) neměly být příliš otevřené. Sociální snášenlivost zde není velká (opět odhaduji).
Navrhnu-li takový komplex z materiálu, který lze považovat za průmyslový (a v mnoha ohledech krásný) je nutné postupovat obezřetně. Pokud je celý komplex tvořen velmi výraznou, takřka postmoderní figurou pokrytou pravidelným rastrem stává se zároveň nápadným. Vyjma nezpochybnitelné krásy a síly, se může stát i stigmatem.
Vnitřek komplexu skutečně nabízí kvalitní úsporné byty. Zapolemizuji i zde. Předsíň je legislativně neodmyslitelná, avšak v našem atelieru není vyžadována. Pokud umí autor vyřešit dispozici lépe bez předsíně, považujme ji samu o sobě za relikt minulosti. Předsíně Dominika nenavrhuje, ovšem většinou ani nenabízí chytrou přesmyčku jak se bez ní obejít. V některých bytech to nevadí, v jiných je to očividné. Větší problém je celkem automatické umisťování záchodu do obytných místností. To bych fakt nechtěl. Neexistuje větší komfort nežli si nerušeně zaprdět. Dostávám se k architektonicky nejzajímavějšímu problému. Rozhodne-li se autorka předchůdně pokrýt strukturu domu tvrdě pravidelným rastrem oken, musí počítat s tím, že bude tento rastr mnohokrát měnit – zevnitř ven. I tak omezení rigidním rastrem částečně zůstanou. Ovšem: plánuji-li nabídnout obyvatelům náhražku lodžie kompletně se skrývající za dvěma prázdnými okenními otvory, je lepší přiznat, že lodžii prostě raději dělat nebudu. Protože nechci. Prostě ruší zamýšlenou krásu. Z logiky totiž vyplývá: vzniklý prostor je de-facto interiérem, kde je zima. Vím, vybourat do této fasády pořádnou lodžii by zkazilo celý koncept. Beru tedy lodžii jako malý dárek kuřákům a již mlčím.

Možna jen svoji siluetou mi komplex připomněl častokrát zmiňované stavby od Auguste Perreta v Le Havre. Ano, tam vznikaly byty po válce z jiné potřeby, jiného rozvrhu a pro široký segment uživatele s jiným rozpočtem. Přesto nakonec k článku přidávám několik obrázků – zejména kvůli rozvrhu ikonického bytu bez oddělené předsíně (sic!) … a podržme se, častokrát i bez loggie!!!

neděle 18. prosince 2016

Michaela Štěrbová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Na zadané místo navrhla Michaela velkorysý dům, který se logicky stal předmětem diskusí. O jeho kvalitě nebylo pochyb, diskuse směřovaly k adekvátnosti v místě a velikosti. Mezi obsahem a formou zvolila autorka záměrný kontrast, podobný efekt jako nyní chápeme v architektuře tzv. Rudé Vídně či dělnických dvorů v Anglii. Zdánlivý nonsens, který je v současné době občas znovu k vidění na domech určených sociálnímu a dostupnému bydlení. Jsem zdrženlivější, žiji v Čechách. Ovšem krásný dvůr a mohutný dům, který opanuje okolí je něčím přitažlivý. Vnější solidnost a komfort padesátých let se promítl i do půdorysů. Čtyři byty na jádro. Aditivní rozvrh bytů tečuje buržoazní poválečnou modernu.

Půdorysy mají vtipnou vlastnost. Při odstranění jedné z ložnic (dětské) neztratí logiku, ale naopak zvýší se komfort bytu. Tato flexibilita navržená v dlouhodobém horizontu rezonuje s faktem měnícího se počtu členů domácnosti a případnou nechutí při každé změně měnit adresu. Výhodou větších bytů je jednoduchá změna z dvou-ložnicového na tří-ložnicový typ bytu a zpět. I takové situace přináší život a není nutné se nezbytně stěhovat. (Je potřeba doplnit, že dětské ložnice, aniž by se změnily výše zmíněné výhody, by zasluhovaly větší šířku než 2,175m.) Obecně jsou byty praktické a  pohodlné a není těžké si v nich představit děj. Je absurdní to napsat, ale napadá mě příhodné slovo „neobtěžují“. Architektura, která nedeterminuje uživatele je obecný návod jak vytvořit svobodný prostor.

sobota 17. prosince 2016

Wartburg a ti druzí

Mimochodem, stala se nám taková zajímavá věc. V atelieru razíme postulát, že blbých baráků s fungujícimi garážemi je celkem dost. Tedy studenti v našem atelieru navrhují garáže pro automobily jako doplněk bydlení, ne jako jeho fundament, kterému se posléze podřídí celý dům. Ovšem tentokrát jsem díky hloubce dvora chtěl vidět schema garáží. Došlo k nepochopení. Důvodem totiž bylo ponechání co největší části vnitrobloku bez břemena suterénu, tak aby celý dvůr nestál na bloku garáží. Vyjma ekologického aspektu mě nebaví v řezech koukat na stoleté duby rostoucí na střeše garáží. Prostě jsem žádal schematicky vymezit místa, kde je fakt hlína. Někteří studenti logicky zašli za odborným konzultantem na garáže. Zcela správně. Od toho momentu se diskurs navrhování změnil. Celý dům byl podřízen rozchodu náprav automobilu. Zhruba takhle: sloup – pneumatika - náprava - pneumatika - pneumatika - náprava - pneumatika - pneumatika - náprava - pneumatika  sloup … nebo takhle: sloup – pneumatika - náprava - pneumatika - pneumatika - náprava - pneumatika - sloup. Sloupy se posléze ztopoří z garáží až ke střeše – poněvadž je to ekonomické a následně se ty rozpony náprav promítnou na fasádu. Prima. Čtou si populární knihy o „městech pro lidi“ ale ti samí architekti navrhují BYTOVÝ dům, který je plně podřízen rozponu náprav.

neděle 4. prosince 2016

Třetí prezentace - zimní semestr 2016

Začíná to být konkrétní. Byty. Situace se komplikuje. Možnosti dvora jsou nekonečné. Přesně teď by se hodilo na tři týdny přestat a získat odstup. Přemýšlet na co vsadit. Zavěšuji šest za všechny.

pátek 2. prosince 2016

Silvie Krčilová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Urbanismus. Projekt je platným pokusem dokázat, že blok a dvůr se dá vymezit i konfigurací solitérních domů. Se všemi výhodami, které solitérům patří, při udržení výhod, které přináší blok. Solitery jsou prakticky nedostižné v délce obalu domu – tedy osvětlené fasády, která je to, co uživatele konečně zajímá. Je skvělé, dokážeme-li tuto vlastnost propojit s klidem dvora a urbanistickou zřetelností bloku. Soudobá úvaha a potřebný segment inovace. Ze situace je zřetelné co je soukromý dvůr a kde soliterní domy vymezují niku veřejného prostoru, jako oddechnutí na rušné ulici. Prostupnost je vlastností navrženého celku. Neexistují jen dva póly: uvnitř a vně. Autorka nabízí sofistikovanější hiearchii soukromého a veřejného prostoru.

Prohlédnete-li detailněji půdorysy, zjistíte, že jsou poměrně měkce připravené k posunu od konceptu, k praktičtějšímu výsledku, který odhaduji, že by žádala realita. Návrh obsahuje - architektskou hantýrkou „gumovost“, či „projekční flexibilitu“, chcete-li to slyšet. Celkem lehko by se zvětšovaly společné obytné prostory bytů, situované většinou do špiček soliterů na úkor mírného zmenšení ložnic. Princip bytů by se nezměnil a získaly by na noblese. Stejně tak by s největší pravděpodobností nastalo radikální zvětšení bytů v posledních patrech rohových věží. 
Noblesa je po tento projekt klíčové slovo. Původní italská křehkost, kterou Silvie na Plzeňskou ulici přinesla, musela logicky trochu ztvrdnout. Posun do padesátých let byl příliš a hledání estetiky výjimečně tvarovaných domů zabralo hodně času i zkoušení. Pro výrazně tvarované domy jsem nabízel repetici hliníkové systémové fasády, ale autorka si omítku nenechala vzít. A to je taky fajn. Naše kolegyně nazývá křehkostí plasticitu „neviditelných“ opěrných zdí v okolí. Umí se dívat. Prozkoumejme jednu z prací, na kterých zpětně vnímám, o kolik více času jsme měli strávit diskusemi právě nad tímto projektem. Totiž: má velký potenciál a stejně tak velká rizika. „Je to křehké“, řekla Silvie úvodem semestru.

středa 30. listopadu 2016

Kateřina Gloserová: "Bytový dům Plzeňská" - diplomní projekt ze zimního semestru 2015

Každý ze studentských projektů má svůj příběh. Tedy i tento. Vždycky se rozhoduji: mám ho sem psát nebo ne? Nemá divák znát jen výsledek, protože o ten v architektuře jde. Tak dobře. Pokud jsme Káče její velmi podobný návrh v průběhu semestru zpochybnili, paradoxně pro jeho přílišnou „dospělost“ a profesionalitu, mělo to své důvody. Káča ho částečně shodila ze stolu a začala znovu hledat. Pak někomu řekla zhruba tohle: „Seděla jsem nad tím několik dnů a nemohla se zvednout. Pořád to nebylo ono. Najednou se mi rozbušilo srdce a věděla jsem, že to mám.“ Jo! Znáte to, že? Proto to děláme. Pokud Vám někdo řekne „najednou jsem zjistil, že to mám“, není nutné pochybovat před státnicemi. Už se totiž architektem dávno stal. Nevstane, dokud to nemá a ví přesně kdy to je.
Víc není potřeba. Je to diplom, na konci je autorský text, oponentní posudek Juraje Matuly ze Znamení čtyř a moje hodnocení vedoucího práce. *(scroll down for a Summary of the Diploma task)

neděle 27. listopadu 2016

Tereza Dejdarová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Citlivost a uměřenost je společným jmenovatelem této práce. Takové vydechnutí. Tématem semestru byl komplex s bydlením různého standardu i různého způsobu distribuce. Přeloženo: dům obsahuje i dostupné – dotované bydlení, (ovšem logicky nejen to). Vyjma dostupného obsahuje dům komerčně nájemní byty i byty na prodej - různého velikostního standardu. Odlišnost distribuce bydlení se odehrává v administrativní rovině. Navrhnout praktický a elegantní dům, který funguje od celku do detailu, je esteticky neutrální, nepředjímající složení obyvatel … a zároveň působí solidně, to není až tak jednoduché. Koneckonců nejen estetika, ale i tvar a urbanismus svádějí k zařazení domu do jiné škatulky. Je nutné ho hledat. Namátkově … první kdo mne napadá jako překladač jsou Kempe & Thill.

Nedělní příloha bydlení - heliomorphism

Když někdo umí něco, čemu nerozumíte, máte několik variant. Ta první je nasnadě. Prostě dělat, že neexistuje, a to i v případě, že neexistujete vy. Druhá verze je nabídnout mu vyhraněný názor na věc, které nerozumíte. Na svůj názor má přece právo každý. Pokračováním druhé verze je pohotově přidat urážku, schyluje-li se k nerovné diskusi. Existuje i další verze. Nepředpojatě si ho poslechnout a přemýšlet. Tak tuhle zdrženlivou variantu tento víkend vyzkoušíme. Nakoukneme na Harvard. Je to zajímavé. Znovu se zabývají starším tématem. Avšak nynější východiska a důvody zájmu jsou už komplexnější. Série přednášek jako na talíři:


shared for educational purposes only

čtvrtek 24. listopadu 2016

Vít Holý: "Bytový dům Plzeňská" - diplomní projekt ze zimního semestru 2015Tentokrát nepíši úvod. Víťova práce je diplom – tedy na konci najdete kromě autorského textu i oponentní posudek od Marcely Steinbachové a můj posudek vedoucího práce. *(scroll down for a Summary of the Diploma task)

pátek 18. listopadu 2016

Druhá prezentace - zimní semestr 2016

Vojta Beran
Desátého listopadu. Druhá prezentace bývá křehká. Na první prezentaci jsme všichni otevřeli bojiště doširoka. Odkryli břicha. Teď zjišťujeme, přemýšlíme, škrtáme. Zaostřujem. Vybírám tři za všechny. 

čtvrtek 17. listopadu 2016

Sváteční příloha bydlení - Karlínská pomlka

 ... a někdy se v klasicistně založené blokové zástavbě vyskytne výjimka z pravidla. To nebyl omyl. Zcela jistě. Není to napravovaná chyba v systému. Je to plánované.Taková schválnost. Komfortní řekl bych. Prozkoumáme to!

sobota 5. listopadu 2016

Prezentace na Kvildě zimní semestr 2016

Jako každý semestr. Metodika je stejná. Po prvních třech týdnech samostatné práce odjíždějí studenti na čtyřdenní soustředění do hor. Tam prezentují co nejurčitější koncept, jako výchozí bod svojí další práce. Získáváme společný klíč k dorozumění. Máme srovnání. Je o čem mluvit. Více než proklamované téma letošního semestrálního projektu – spojování funkcí - zvítězil trojský kůň. Možnosti dvora. Zkoumání limitů konkrétního vnitrobloku i obecné zjišťování vlastností bloku se ukázalo být šťavnatou a zajímavou záhadou. Dvůr nemusí být jen obdélník obkroužený domy. A taky že v okolí to tak rozhodně není. Je to dystopie, anarchie, špína nebo pohodlí? Možné v rozvoji města? Otázek nám tedy rozhodně neubylo. Skvělý trojský kůň, ukázalo se. Jako každý podzim jsme začali přemýšlet o vlastnostech bydlení ve městě. Vznikly úplné protiklady. Soukromé meditativní dvory se stromy, romantické dvory naplněné přesložitou strukturou k bydlení, veřejná nádvoří. Postupy racionální. Postupy intuitivní. Jsme na začátku. Top fuel. 

středa 12. října 2016

Lea Koncerová: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015

Největším překvapením je nepochybně urbanismus. Jestliže návrh začínal důslednou ochranou od ulice Plzeňská, postupně se po analýze otevřel a jeho součástí se stal uvěřitelný městský prostor – na místě, kde by na něj vsadil opravdu málokdo. Klobouk dolů. „Propíchnout“ řešené území zkoušel kde kdo, ale tohle se podařilo. Bez násilí, zdánlivě rostlé, mimochodně objevené. Diagonální zkratka spojuje kupodivu opravdu to co má – vizuálně i chůzí.
Domy? Doklad teze, že méně může být více. Bez urbanistické konfigurace by samy o sobě neobstály. Takhle naopak vytvářejí podprahový pocit patřičnosti, neokázalosti a podle mého soudu i esenci domova. Neodmyslitelné od veřejného prostoru, který spoluvytvářejí. Půdorysy jsou poučeně vystavěné – s velkými místnostmi a lodžiemi v nárožích patra. Obojí by se v další fázi projektu pravděpodobně mírně zvětšilo. Na půdorysech je vidět, že si autorka ještě neumí s radostí užít navrhování v nepravoúhlém schématu a vnést do expozice prostoru vše, co tento koncept nabízí. Řekl jsem už jednou že já klobouk dolů, jo? Tak teď Vy – udělejte si názor.

středa 5. října 2016

Natalie Oweyssi: "Bytový dům Plzeňská" - semestrální projekt ze zimního semestru 2015Říká se, že čím charismatičtější dům, tím méně racionálních otázek napadá kritika. Natalie navrhla, ať už s rozmyslem či intuicí dům krásný a charismatický. Zadáním bylo navrhnout dům na místě celní pošty – plechového domu ze sedmdesátých let. Její návrh je jedním z mála (možná jediným?) který nechal tuto stopu či sentiment zaznít. Podobně jemně reaguje na nesourodé okolí. Monotónní frontu paneláků na severu, štukové zdobené košířské domy z přelomu století i poválečnou modernu. Jeden z domů, které rezonují s okolím, jsou soudobé a samy záměrně postrádají návod ke čtení. I když dříve narození „čtenáři“ modrou mozaiku poznají. Měli jsme jí plné zuby. Ostalgií netrpím, ale oč více jsem mozaikové domy z doby mého dětství upřímně nenáviděl, o to raději jsem tuto volnou citaci přijímal.
Vzbuzuje projekt otázky? Samozřejmě. Položíte si je. V neposlední řadě otázky související s leitmotivem celého semestru, kterým bylo bydlení dostupné jako záměrný provokativní kontrapunkt strategie „housing first“, která je cílena na vyloučené lokality či skupiny obyvatelstva. Dostupné bydlení může být jen administrativním úkonem, ne extra specifickou typologií či dokonce estetikou. Součástí jednoho celku se tak mohou stát byty nadstandardní, standardní, dostupné i sociální. Rozdíl poznáte podle způsobu distribuce, administrativě nájmu či prodeje, ve skladbě bytů celku a jejich prostorovém standardu. Cílovou skupinou dostupného bydlení můžeš být podle evropské legislativy právě Ty, česká střední třído, stejně tak jako úředníci ministerstva sociálních věcí se svými tabulkovými platy, kteří reformu připravují.

sobota 1. října 2016

NEDĚLNÍ SPORTOVNÍ SPECIÁL – HUSTÁ HUSTĚJŠÍ

Součástí zadání předminulého semestru bylo maximální využití parcely. Co je to maximální? Při každé prezentaci jsme vyjma architektonického návrhu požadovali mimo jiné i hrubou podlažní plochu. Tedy číslo. Jedna z vlastností čísel je porovnatelnost. Objektivita! Aniž bychom předpokládali, začali studenti navyšovat množství podlažní plochy, soutěžíce mimochodně mezi sebou a především sami se sebou. Číslo je prostě objektivní kritérium. Za vysoké číslo byli logicky chváleni a nejen to. Při každém dalším navýšení byli dotazováni, zdali to není málo, třeba by to šlo i víc, ne? Souběžně s touto podprahovou informací dostávali naši budoucí kolegové i dotazy veskrze neměřitelné, vztahující se k návrhu: není dům příliš vysoký? Nepůsobí přehnaně objemně? Zkusil sis to představit z tohoto místa? Zkus si představit, co vidí obyvatel z tohoto okna. Samé subjektivní dotazy. Tedy řešitelé byli mimochodně voláni ke zodpovědnosti, ovšem prostředky neměřitelnými, veskrze neobjektivními. Číslo je číslo. Nejlepšími soupeři jsou lidé sami sobě. Chválení za vysoké číslo nenápadně zmizelo, naše subjektivní dotazy sice nepřestaly, avšak nastolený diskurs překvapivě pokračoval. Čím více, tím lépe. Za našeho překvapení se nám přetěžování parcely dělo samo. Lidé jsou soutěživí. Největšími protivníky jsme sami sobě.

úterý 20. září 2016

Zadání zimní semestr 2016/17MIXED USE DEVELOPMENT NA KNÍŽECÍ
V minulých semestrech jsme v našem atelieru zkoumali téma bydlení ve specifickém místě: bydlení luxusní, bydlení dostupné. V místech ideálních nebo naopak skoro nemožných. Chyběla nám třetí část skládanky. Další funkce tam, kde byty není vhodné navrhnout a logicky se nabízí zapojení funkcí dalších. „Mixed use development“.
K řešení tématu byla vybrána parcela nedokončeného bloku, která je v současné době ve vlastnictví Dopravního podniku a.s. a je využívána jako provizorní tržnice a parkoviště. Existující stav podceňuje nejen místo, ale především degraduje okolí. Byť i romantizující pohled je legitimní. Součástí řešení je i stávající dům polikliniky. Parcela nabízí logicky dokončení bloku, ale stejně tak jakoukoliv jinou strukturu, která pomůže lepšímu využití místa a začlenění do kontextu.

pondělí 30. května 2016

Pozvánka na závěrečné kritiky - letní semestr 2015/2016
Veřejné kritiky semestrálních prací budou probíhat v našem školním atelieru v Dejvicích v budově Fakulty architektury. V 9:00 bude představeno zadání (zde ) a tentokrát v začátku pohovoříme i o úskalích, na která jsme během semestru narazili. Následně každý student bude prezentovat svůj návrh. Externími oponenty jsou: Adam Gebrian, Ondřej Hofmeister a Květoslav Syrový. Je možné, že se utvrdíte v názoru, že železnice na městském viaduktu je opravdová pohroma a taky je možné, že se zamilujete. Třeba společně zjistíme, že dopravní infrastruktura je samozřejmou součástí města a je potřeba se ji učit navrhovat. Kdo ví.

sobota 26. března 2016

NEDĚLNÍ PŘÍLOHA BYDLENÍ - Kde domov můj


Dělal jsem pořádek. Vrátil jsem se ke dvěma starším textům, který jsem před lety psal pro tematické číslo ERA21. Pro zajímavost jsem si je přečetl. Takhle tenkrát zněly:

středa 2. března 2016

Martin Fleischmann: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014


Semestrální projekt Martin dělal jako studii k bakalářskému projektu. Vynechám úvod. Na konci je k přečtení část posudku, která se nezabývá technickými částmi projektu. 

úterý 1. března 2016

Kristýna Pokojová: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

První „velký projekt“ Kristýny Pokojové ze třetího semestru. Na místo bloku měla autorka od počátku vizi teras, ulic ve svahu, vědomě či intuitivně odkazující na dnes již neexistující zástavbu kopce Mrázovka. Konec konců i odkaz na vilové čtvrti pražských kopců. Nízká podlažnost, relativně malá podlažní plocha celku - na hranici rentability, vysoký komfort bydlení. Hledání rozhraní individuálního a kolektivního bydlení. Jedna struktura nebo soubor rodinných domů? Správně položené otázky a solidní výchozí teze. Řešení má diskutabilní momenty. Díky za ně. Na počátku studia se naši budoucí kolegové častokrát pohybují mimo rámec spolehlivých šablon a to je důležité. Všechno ostatní se totiž mají čas naučit. My je můžeme znechutit nebo podpořit. Co myslíte?

sobota 27. února 2016

NEDĚLNÍ PŘÍLOHA BYDLENÍ – DĚTSKÝ KOUTEK

Na interních debatách učitelů technické university jsou studenti častokrát nazýváni „dětmi“. Uvědomil jsem si, jak hodně mi to vadí. Dětmi nejsou. Jsou zásadní silou, na jejímž angažmá závisí budoucnost školy. Tedy i moje. Moji rodiče v jejich věku měli dítě – mně. V jejich věku jsem se šel nechat zbít na Národní třídu a doufal v lepší budoucnost. Nejen že dětmi nejsou. V jejich rukou leží vzdělávání. Oč si neřeknou, to se nestane. Stane se cokoliv co nechtějí, neřeknou-li ne. Pokusil jsem se to napsat:čtvrtek 18. února 2016

Jakub Neumann: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Další z projektů, které vznikly před rokem na Zatlanku. Tématem byl bytový dům resp. domy na pozemku velikosti městského bloku. Za pozornost stojí mimo jiné řešení nároží. Otevření bloku, které koresponduje s hlukovou mapou místa. Nárožím se tedy stává pomlka se stromem a vstupem do dvora či v tomto případě nádvořím se stromy. Zajímavá je náhrada opěrné zdi z kyklopského zdiva zdí z hrubého betonu, ve které jsou lodžie bytů nejnižšího podlaží. Realisticky působí i jedno s nejatraktivnějších míst půdorysu bloku – severovýchodní cíp bezprostředně sousedící s kopcem. Zdrženlivost a kultivovanost spolu s kvalitními půdorysy tvoří z návrhu jeden z nejrealističtějších v semestru.

pondělí 15. února 2016

Zadání letní semestr 2016

Téma:  Železniční stanice Praha Výstaviště
Pracovní teze:  Plánovaná Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně přináší na trase několik nových železničních stanic nebo dopravních uzlů různé důležitosti a významu.
Tématem letošního zadání je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. Součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru. Součástí zadání je vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Kde se nachází hranice mezi infrastrukturou (dopravní stavbou) a mezi budovou? Má železniční zastávka doplňkové funkce? Pokud ano, kdo je investorem a kdo vlastníkem? Co je ekonomické? Co je městotvorné?
Součástí semestrální práce je sběr dat a analýza. Vystavění dalších otázek a tezí, které jsou součástí tématu.

úterý 12. ledna 2016

Pozvánka na závěrečné kritiky - zimní semestr 2015/2016


Kritiky budou probíhat v našem školním atelieru na Fakultě architektury v Dejvicích. Oponety budou: Martin Jančok ( PLURAL ) a  Marek Chalupa ( CHALUPA ARCHITEKTI ). Kritiky začínají v 9:30 vysvětlením semestrálního zadání (zde). Každý student bude prezentovat svůj návrh, oponenti ho zhodnotí a nad každým projektem proběhne kratší či delší diskuse. Kritiky jsou otevřeny veřejnosti, která je tímto zvána.


čtvrtek 17. září 2015

Zadání zimní semestr 2015/16


Téma: Bytový dům/domy Plzeňská
Pracovní teze: Objekt České pošty je v nedobrém fyzickém stavu. Objekt je sice možné rekonstruovat, ale jednou z variant je jeho odprodej a přesídlení provozu Celní pošty jinam. Parcela vzniklá případnou demolicí je z několika důvodů výjimečná. „Praha“ chce s předstihem prověřit variantu investice do pozemku a stavby bytového domu (či domů) na místě Celní pošty a vyznačených pozemcích.
Parcela se nachází v problematickém území: údolí Plzeňské ulice, městské bloky, nedokončené bloky, zbytky industriálních staveb, nově vznikající bytové domy, dva sousední kopce s luxusním rezidenčním bydlením. Místo momentálně není považováno za ideální adresu, ale změna je pravděpodobná. Jaké jsou kompetence vývoj ovlivnit? Co všechno je třeba určit?
Parcelu lze chápat jako místo pro dům, který může výrazně ovlivnit okolí.

pondělí 7. září 2015

Daniel Parachin: "Bytové domy Na Zatlance" - semestrální projekt ze zimního semestru 2014

Obvykle to nedělám. Možná mne vyprovokoval Daniel svojí deklarovanou racionalitou, zpod které vylézala citlivost, zvědavost a možná intuice. „Rastr ti sám o sobě nic nevyřeší“, vykřikl jsem (nebo tak nějak), „řeš, co řešit potřebuješ, řeš bydlení a to co považuješ za důležité, na ostatní se klidně vyser“. Tak se Daniel pustil tou složitou cestou. Opustil všechny opěrné body, které se v prvním ročníku naučil a svůj první projekt zpracovával intuitivně, zkoušel, odkud kam chce vidět, kam jít, jak vypadá výhled, když leží v posteli, co může být okno … Rastr zmizel a s ním i mnoho důležitého. Konstrukce třeba. Proč ne. Dlouho vedeme diskusi na téma zda vyučit komplexně schopné roboty nebo nechat studenta ať si do hloubky a pečlivě sám nalezne a vyřeší jen střípek komplexity … tu cestu už nezapomene ... a objeví, že má schopnost otevřít svoje vlastní téma. Nevím, jestli Daniela semestr víc bolel nebo bavil. Proto sem jako obvykle nezavěšuji jen výsledek, ale i průběh. Nijak pečlivě, spíš kaleidoskopicky. Daniel víc přemýšlel, než kreslil. Byl to důležitý semestr. Měl by být delší. Měl jsem strach? Měl.